గణపతి ప్రార్థన ఘనపాఠః

                            

                         గణపతి ప్రార్థన ఘనపాఠః

ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః । హరిః ఓమ్ ॥

గ॒ణానాం᳚ త్వా త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిం త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిమ్ ॥

త్వా॒ గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గణప॑తిగ్ం హవామహే । గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విన్క॒విగ్ం హ॑వామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విమ్ । గ॒ణప॑తి॒మితి॑గ॒ణ-ప॒తి॒మ్ ॥

హ॒వా॒మ॒హే॒ క॒విం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాన్క॑వీ॒నాం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విన్క॑వీ॒నామ్ ॥

క॒విన్క॑వీ॒నాన్క॑వీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమ ముప॒మశ్ర॑వస్తమంక॑వీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ ॥

క॒వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వ స్తమముప॒మశ్ర॑వస్తమం కవీ॒నా న్క॑వీ॒నా ము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ । ఉ॒ప॒మశ్ర॑వస్తమ॒ మిత్యు॑ప॒మశ్ర॑వః-త॒మ॒మ్ ॥

జ్యే॒ష్ట॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణః । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒మితి॑జ్యేష్ఠ రాజం᳚ ॥

బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పతే ॥

బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒తే॒ ప॒తే॒ బ్ర॒హ్మ॒ణో॒ బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒త॒ ఆప॑తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ । ప॒త॒ ఆ ప॑తేపత॒ ఆనో॑న॒ ఆప॑తే పత॒ ఆనః॑ ॥

ఆనో॑న॒ ఆన॑శ్శృ॒ణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్న॒ ఆన॑శ్శృణ్వన్న్ । న॒ శ్శృణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభిః॑ ॥

శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్ ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద ॥

ఊ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీదో॒తిభి॑రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ । ఊ॒తిభి॒ రిత్యూ॒తి-భిః॒ ॥

సీ॒ద॒సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీద సీద॒ సాద॑నమ్ । సాద॑న॒మితి॒ సాద॑నమ్ ॥

ప్రణో॑ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ దే॒వీ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ । నో॒ దే॒వీ దే॒వీ నో॑నో దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ నో॑ నో దే॒వీ సర॑స్వతీ ॥

దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే॒భి॒ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ దే॒వీ సర॒స్వతీ॒ వాజే॑భిః ॥

సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి॒ ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒హినీ॑వతీ॒ వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ ॥

వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒జినీ॑వతీ॒ వాజే॑భి॒ర్వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ । వా॒జినీ॑వ॒తీతి॑ వా॒జినీ॑-వ॒తీ॒ ॥

ధీ॒నా మ॑వి॒త్ర్య॑వి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑ వత్వ వత్వవి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు । అ॒వి॒త్ర్య॑వత్వవ త్వవి॒త్ర్య॑వి॒ త్ర్య॑వతు । అ॒వ॒త్విత్య॑వతు ॥

No comments

Powered by Blogger.