విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

         


విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం


వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః ।
స్కందాగ్రజోఽవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ॥ 1 ॥

అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః
సర్వసిద్ధిప్రద-శ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః ॥ 2 ॥

సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోఽనేకార్చితశ్శివః ।
శుద్ధో బుద్ధిప్రియ-శ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః ॥ 3 ॥

ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః ।
ఏకదంత-శ్చతుర్బాహు-శ్చతుర-శ్శక్తిసంయుతః ॥ 4 ॥

లంబోదర-శ్శూర్పకర్ణో హర-ర్బ్రహ్మవిదుత్తమః ।
కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ 5 ॥

పాశాంకుశధర-శ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః ।
అకల్మష-స్స్వయంసిద్ధ-స్సిద్ధార్చితపదాంబుజః ॥ 6 ॥

బీజపూరఫలాసక్తో వరద-శ్శాశ్వతః కృతీ ।
విద్వత్ ప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ ॥ 7 ॥

శ్రీదోఽజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః ।
కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః ॥ 8 ॥

చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః ।
అశ్రిత-శ్రీకర-స్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః ॥ 9 ॥

శాంతః కైవల్యసుఖద-స్సచ్చిదానందవిగ్రహః ।
జ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః ॥ 10 ॥

ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః ।
రమార్చితో నిధి-ర్నాగరాజయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ 11 ॥

స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః ।
స్థూలతుండోఽగ్రణీ-ర్ధీరో వాగీశః-సిద్ధిదాయకః ॥ 12 ॥

దూర్వాబిల్వప్రియోఽవ్యక్తమూర్తి-రద్భుతమూర్తిమాన్ ।
శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః ॥ 13 ॥

స్వలావణ్యసుధాసారజితమన్మథవిగ్రహః ।
సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః ॥ 14 ॥

హృష్ట-స్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః ।
అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుమ్ ॥ 15 ॥

తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముద్యతః ।
యః పూజయేదనేనైవ భక్త్యా సిద్ధివినాయకమ్ ॥ 16 ॥

దూర్వాదళై-ర్బిల్వపత్రైః పుష్పైర్వా చందనాక్షతైః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వవిఘ్నైః ప్రముచ్యతే ॥

ఇతి విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం

No comments

Powered by Blogger.