శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం

                     


                                        శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం


శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ ।

శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ॥ 1 ॥


లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే ।

చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 2 ॥


శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ।

మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ॥ 3 ॥


సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ ।

సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 4 ॥


నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే ।

సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 5 ॥


స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే ।

సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 6 ॥


పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ।

ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 7 ॥


ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్ ।

అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 8 ॥


ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా ।

కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 9 ॥


దయాఽమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః ।

అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 10 ॥


స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమాఽఽవహమూర్తయే ।

సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 11 ॥


శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే ।

రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ॥ 12 ॥


శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే ।

సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ॥ 13 ॥


మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః ।

సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ ॥ 14 ॥


శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః

No comments

Powered by Blogger.