శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

                                       

                                              శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య

బుధకౌశిక ఋషిః

శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా

అనుష్టుప్ ఛందః

సీతా శక్తిః

శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం

శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥


ధ్యానం

ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం

పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ ।

వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం

నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ॥


స్తోత్రం

చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ ।

ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ॥ 1 ॥


ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ ।

జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ ॥ 2 ॥


సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ ।

స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ॥ 3 ॥


రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ ।

శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం (భాలం) దశరథాత్మజః ॥ 4 ॥


కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ ।

ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ॥ 5 ॥


జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః ।

స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ॥ 6 ॥


కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ ।

మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః ॥ 7 ॥


సుగ్రీవేశః కటిం పాతు సక్థినీ హనుమత్-ప్రభుః ।

ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకుల వినాశకృత్ ॥ 8 ॥


జానునీ సేతుకృత్-పాతు జంఘే దశముఖాంతకః ।

పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామోఽఖిలం వపుః ॥ 9 ॥


ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ ।

స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ ॥ 10 ॥


పాతాళ-భూతల-వ్యోమ-చారిణ-శ్చద్మ-చారిణః ।

న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః ॥ 11 ॥


రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్ ।

నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి ॥ 12 ॥


జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్ ।

యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వసిద్ధయః ॥ 13 ॥


వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్ ।

అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగళమ్ ॥ 14 ॥


ఆదిష్టవాన్-యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః ।

తథా లిఖితవాన్-ప్రాతః ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశికః ॥ 15 ॥


ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్ ।

అభిరామ-స్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్ స నః ప్రభుః ॥ 16 ॥


తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ ।

పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ ॥ 17 ॥


ఫలమూలాశినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ ।

పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ॥ 18 ॥


శరణ్యౌ సర్వసత్త్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతామ్ ।

రక్షఃకుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ ॥ 19 ॥


ఆత్త సజ్య ధనుషా విషుస్పృశా వక్షయాశుగ నిషంగ సంగినౌ ।

రక్షణాయ మమ రామలక్షణావగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతామ్ ॥ 20 ॥


సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా ।

గచ్ఛన్ మనోరథాన్నశ్చ (మనోరథోఽస్మాకం) రామః పాతు స లక్ష్మణః ॥ 21 ॥


రామో దాశరథి శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ ।

కాకుత్సః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః ॥ 22 ॥


వేదాంతవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః ।

జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయ పరాక్రమః ॥ 23 ॥


ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః ।

అశ్వమేధాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయః ॥ 24 ॥


రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతవాససమ్ ।

స్తువంతి నాభి-ర్దివ్యై-ర్నతే సంసారిణో నరాః ॥ 25 ॥


రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం

కాకుత్స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్ ।

రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం

వందే లోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ ॥ 26 ॥


రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే ।

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ॥ 27 ॥


శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ

శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ ।

శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ

శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ ॥ 28 ॥


శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి

శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ వచసా గృహ్ణామి ।

శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి

శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 29 ॥


మాతా రామో మత్-పితా రామచంద్రః

స్వామీ రామో మత్-సఖా రామచంద్రః ।

సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః

నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే ॥ 30 ॥


దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ (తు) జనకాత్మజా ।

పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్ ॥ 31 ॥


లోకాభిరామం రణరంగధీరం

రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథమ్ ।

కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం

శ్రీరామచంద్రం శరణ్యం ప్రపద్యే ॥ 32 ॥


మనోజవం మారుత తుల్య వేగం

జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ ।

వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం

శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే ॥ 33 ॥


కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్ ।

ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్ ॥ 34 ॥


ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ ।

లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ ॥ 35 ॥


భర్జనం భవబీజానామర్జనం సుఖసంపదామ్ ।

తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనమ్ ॥ 36 ॥


రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే

రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః ।

రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం

రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర ॥ 37 ॥


శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే ।

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ॥ 38 ॥


ఇతి శ్రీబుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।


శ్రీరామ జయరామ జయజయరామ ।

No comments

Powered by Blogger.